Pravila in splošni pogoji sodelovanja nagrajevanje nakupov ABC izdelkov

9. maja 2022.

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v Nagrajevanje nakupov ABC izdelkov (v nadaljevanju: nagrajevanje nakupov).

1. Člen

Organizator nagrajevanja nakupov je Zvijezda d.o.o., Breznikova ulica 26, 1230 Domžale (v nadaljevanju: organizator).

2. Člen

Nagrajevanje nakupov bo potekalo od 15. 12. 2021 do 31. 12. 2022 oz. do razdelitve vseh nagrad.

Namen organiziranja nagrajevanja nakupov je promocija in pospeševanje prodaje izdelkov blagovne znamke ABC.

3. Člen

V nagrajevanju nakupov lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagrajevanja nakupov, ki so objavljena na www.abcsir.si

4. Člen

Oseba lahko v nagrajevanju nakupov sodeluje tako, da kupi 30 ABC sirnih namazov. V nagrajevanju nakupov sodelujejo sledeči artikli:

ABC 100 g (vsi okusi)
ABC 200 g (vsi okusi)
ABC 500 g

30 folij iz ABC sirnih namazov je potrebno poslati na naslov

Zvijezda d.o.o.,
Breznikova ulica 26,
1230 Domžale
,

skupaj s svojimi osebnimi podatki in naslovom, na katerega se pošlje nagrada. Število daril je omejeno. Skupno bo razdeljenih 1000 knjig ABC kuharica. Darila se izdajajo glede na vrstni red prejemanja folij ABC sirnih namazov.

Podelitev daril po pošti bo organizator nagrajevanja nakupov izvedel najkasneje v 30 delovnih dneh po končanju trajanja nagrajevanja nakupov, ki je 31. 12. 2022.

Darilo bodo prejeli vsi, ki bodo pravočasno poslali 30 folij ABC sirnih namazov najkasneje do 31. 12. 2022 oz. prvih 1000 oseb, čigar računi bodo prispeli na zgornji naslov organizatorja prvi. V primeru, da nagrade predčasno poidejo, organizator ne bo zagotovil dodatnih daril.

5. Člen

Glede na to, da vrednost darila ne presega zakonsko določenega zneska, ki je določen za plačilo dohodnine, akontacije ne bo potrebno odvesti za nobenega dobitnika darila.

6. Člen

S sodelovanjem v aktivnosti nagrajevanja nakupa, sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili promocijske aktivnosti in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki so opredeljene v pravilih.

7. Člen

Organizator nagrajevanja nakupov je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagrajevanja nakupov objaviti na spletnem naslovu www.abcsir.si

Ta pravila in splošni pogoji nagrajevanja nakupov so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagrajevanja nakupov.

8. Člen

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator nagrajevanja nakupov bo osebne podatke sodelujočih obdeloval za namen izvedbe nagrajevanja nakupov. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagrajevanja nakupov je obvezno, sicer sodelovanje v nagrajevanju nakupov ni mogoče.

Organizator podatke sodelujočih hrani še 3 mesece po zaključku nagrajevanja nakupov. Sodelujoči v nagrajevanju nakupov imajo pravico od organizatorja zahtevati:

  • dostop do svojih osebnih podatkov,
  • izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagrajevanju nakupov.

Sodelujoči v nagrajevanju nakupov lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov info@zvijezda.si ali po navadni pošti na naslov Zvijezda d.o.o., Breznikova ulica 26, 1230 Domžale. V kolikor sodelujoči meni, da je bil pri obdelavi osebnih podatkov kršen Zakon o varstvu osebnih podatkov oziroma druga veljavna zakonodaja varstva podatkov, ima pravico vložiti prijavo pri Informacijskem pooblaščencu.

9. Člen

Sodelujoči v nagrajevanju nakupov s tem, ko sodeluje v nagrajevanju nakupov ta pravila in splošne pogoje avtomatsko sprejema.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagrajevanje nakupov prekine ali odpove. Organizator nagrajevanja nakupov tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika, na katerega ni mogel vplivati pri darilu.

Po poteku 60 dni od zaključka nagrajevanja nakupov organizator ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagrajevanjem nakupov.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagrajevanju nakupov je za reševanje le-tega pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Domžale, 1. 12. 2021

Vrh stranice